תנאי שימוש – עינת עיצוב אישי

תנאי שימוש
1 . הוראות כלליות
1.11.1 . תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך להלן: "המשתמש" באתר self-design.co.il להלן: "האתר" ( ועל כל רכישה
שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין עינת עיצוב אישי להלן: "מפעילת האתר" (. קרא תקנון זה במלואו ובעיון.
התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר.
מובהר כי גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים מהאתר, מהווה את הסכמתך לאמור בתקנון.
לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.21.2 . כשירות. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר
יהיה קביל על ידי מפעילת האתר לרבות PayPal .
1.31.3 . עמוד המכירה. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר "עמוד מכירה" הכולל בין היתר את תיאור המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות, מועד אספקה,
תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים )להלן: "עמוד המכירה"(.
1.41.4 . שינויים בתנאי השימוש. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש כולם ו/או חלקם בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש להודיע
ללקוחות אודות השינוי. כל שינוי שיבוצע בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו
באתר.
1.51.5 . קבלת דבר פרסומת. מובהר כי בהרשמה לאתר הנך מסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים,
לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה
כמשמעותם בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב- 1982 )להלן: "חוק התקשורת"(.
1.61.6 . שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של
מפעילת האתר באמצעות דוא"ל אל מחלקת שירות לקוחות d0505978714@gmail.com או באמצעות טלפון 054-6906377
2 . אספקת/הובלת המוצרים
2.12.1 . המשתמשים מחויבים למילוי של פרטים מדויקים ונכונים. מובהר כי מסירת פרטים כוזבים
הנה עבירה פלילית.
2.22.2 . מועד השלמת הזמנה. רק אישור עסקה מחברת האשראי יהווה אישור על השלמת ההזמנה.
לאחר השלמת הרכישה ישלח אישור הזמנה אל כתובת הדוא"ל שנמסרה במועד ביצוע
ההזמנה. מובהר כי חישוב זמני האספקה יעשה ממועד השלמת ההזמנה.
2.32.3 . אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי
שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר תהייה רשאית
לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
2.42.4 . איסוף עצמי מכתובת העסק בקרית שמונה.
במקרה שלא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הלקוח )מוצר בהזמנה אישית כגון מוצרי דפוס או רקמה( בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, תהייה מפעילת האתר
רשאית להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה בו לא
הושמד המוצר והלקוח ביקש לאסוף את המוצר תהיה מפעילת האתר רשאית לגבות דמי
אחסנה בגין כל יום בו נשמר.
2.52.5 . אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש, בכל
עת, פרטים נוספים או אסמכתאות )כגון הצגת תעודת זהות( לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס
האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי
שובר כתנאי למסירה המוצר שהוזמן.
תנאי שימוש-עינת כובעים רקומים
2
3 . הפרות וסעדים
3.13.1 . אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל,
להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת
האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
3.23.2 . אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או
סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב
ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה
והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.33.3 . מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או
צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי
האחראי לכאורה לפרסום המפר )להלן: "הצד האחראי"(, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא
תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי , לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד
הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא
נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים
במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד
האחראי לכאורה.
3.43.4 . מפעילת האתר רשאית, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים
אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר
רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי
המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש
בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
3.53.5 . מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא
לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת
להודיע על כך מראש או בדיעבד.
3.63.6 . ככלל, מפעילת האתר רשאית להציג את התכנים או חלקם באופן אוטומטי. כל התכנים
מוצגים כמות שהם ) – AS-IS (, מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. מפעילת האתר לא
תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו,
לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.
4 . הגנת הצרכן ביטול עסקה מכירה – –
4.14.1 . לקוח רשאי לבטל הזמנה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 )להלן: "חוק
הגנת הצרכן"( והתקנות שהותקנו על פיו.
4.24.2 . מועדים למתן הודעת ביטול. לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש
מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת.
4.2.14.2.1 . ברכישה של מוצר עד – 14 ימים ממועד קבלת המוצר.
4.2.24.2.2 . ברכישת שירות בתוך – 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה או ממועד קבלת מסמך המכיל
את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14 ג)ב( לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
4.34.3 . עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה
לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14 ג)ד( לחוק הגנת הצרכן:
א. טובין פסידים;
ב. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה
ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
ג. "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995 ;
ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה )כגון רקמה ו/או מוצרי
דפוס(;
ה. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם
המקורית.
תנאי שימוש-עינת כובעים רקומים
3
4.44.4 . דמי ביטול. על פי הוראות חוק הגנת הצרכן מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול בסך של
5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
4.54.5 . ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פניה אל מחלקת שירות הלקוחות של מפעילת
האתר באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות הטלפון. מובהר כי ביטול הזמנה
יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
4.64.6 . ביטול הזמנה על ידי מפעילת האתר. מפעילת האתר רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע
ממשתמש או ספק מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד
מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
4.6.14.6.1 . מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
4.6.24.6.2 . מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
4.6.34.6.3 . מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;
4.6.44.6.4 . מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי
מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
4.6.54.6.5 . בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור
בו.
4.6.64.6.6 . במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר
המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
4.74.7 . הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר
אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.
5 . מיאון אחריות והגבלת אחריות
5.15.1 . הגבלת אחריות כללית. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות
השימוש באתר ולרבות בקשר עם רכישת מוצר באמצעות האתר.
5.25.2 . מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם
להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
5.35.3 . אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על
פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן.
5.3.15.3.1 . העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על
תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות
באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן
כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי
התקשורת הבין לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. –
מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי
לכל בעיה טכנית המונעת מהמשתמש להזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן
הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.
5.3.25.3.2 . העדר אחריות לפעולות בניגוד לחוק. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות
בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם
אחר.
5.45.4 . מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות
באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש
או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות,
מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
5.55.5 . העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור
מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את
מפעילת האתר. מובהר כי תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין
התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
תנאי שימוש-עינת כובעים רקומים
4
6 . מדיניות פרטיות ]עם קישור נפרד בעמוד הבית שיוביל ישר לסעיף[
מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.
6.16.1 . מדיניות פרטיות. למעט כאמור להלן במדיניות פרטיות זו, מפעילת האתר מתחייבת שלא
לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או
כדי למנוע שימוש לרעה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים
למידע לצורך מתן השירות.
6.26.2 . שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר למפעילת
האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות
המשתמש במהלך הגלישה, יישמרו במאגרי המידע של מפעילת האתר.
6.36.3 . הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או
מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר לשלוח
אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או
לפעילות האתר, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או
הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
6.46.4 . בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת
התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת
מייל שתשלח אליך מאת מפעילת האתר, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר
פרסומת כהגדרתו בחוק.
6.56.5 . בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו
ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש
למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר
לרבות הזמנות.
6.66.6 . אנו לא מעבירים את פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים למעט לחברת שליחויות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר.
6.76.7 . שימוש בעוגיות ) cookies (. מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט  קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי ומשתמש יכול
לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
7 . הדין החל
7.17.1 . פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי
מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של
בית המשפט במחוז חיפה.
נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 06-06-2017
קנייה מהנה.